2016

Kichizaemon X Raku Kichizaemon – Raku Atsundo – Raku Masaomi A first and final father and son exhibition

Exhibition:Saturday 16 April - Sunday 28 August 2016
Raku Kichizaemon Kan (Pavilion), Sagawa Art Museum, Shiga Prefecture.